21 Eylül 2017
MAHKEME KARARLARI VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Bilirkişi Raporu:
"ÇED Gerekli Değildir" belgesinin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı için Şubat 2008'de açılan davada, Erzurum İdare Mahkemesi'nin isteği üzerine Bilirkişi Raporu hazırlanmıştır. 4 Ocak 2010 tarihli Bilirkişi Raporu aşağıdaki gibidir:
  • Proje sahasında, başlangıçta, özellikle hafriyat döküm alanlarında, ekolojik ihtiyaç debisi tespiti ve balık geçitleri konularında eksikliklerin bulunduğu,
  • Ancak, keşif sırasında yapılan gözlemlerden tamamlanma sürecine girdiği anlaşılan projede geçen süre içinde, faaliyet sahibi firma tarafından, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün etkin denetim ve kontrollerinin de etkisi ile inşaat aşamasında gerekli proje değişiklikleri yapılmak ve ek taahhütler verilmek suretiyle söz konusu eksikliklerin giderildiği,
  • Faaliyetin çevresel etkilerinin karasal ve sucul ekosistem ile yöre sakinlerince tolere edilebilir düzeyde kalması sağlanarak, bu tür projeler için ilgili mevzuatın öngördüğü hususların yerine getirildiği,
  • İnşa süreci sırasında akarsu dibinin yapısının bozulmaması için tedbir alınması
  • Faaliyetin boyutu ile sosyo-ekonomik faydaları ve alınmış çevre koruma önlemleri dikkate alındığında, ÇED Yönetmeliği'nin ilgili 17. Maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" belgesinin iptalini gerektirir bir aykırılığın bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

İdare Mahkemesi'nin Kararı:
Bilirkişi raporu sonucunda mahkeme 2010/1043 no'lu aşağıdaki kararıyla davacıların "ÇED Gerekli Değildir Belgesi''nin iptalini ve yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir: "Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, proje tanıtım dosyasında dere yatağına bırakılması düşünülen su miktarının 200 L/s olduğu, dereden sulama ve mevcut alabalık çiftliği ihtiyacı için 150 L/s su alındığında dahi dere yatağının kuruma olasılığının bulunmadığı, ancak müdahil firma tarafından da yaptırılan bilimsel araştırma sonucunda Yedigöl Regülatörü mansabında yıllık ortalama 700 L/s, Aksu Regülatörü mansabında yıllık ortalama 830 L/s suyun yen debilerde dere yatağına bırakılacağının taahhüt edildiği, bu durumda gerek su yaşam koşullarının gerekse deredeki mevcut ekolojik dengenin ve canlı yaşamının sağlanabileceği, yine bu miktarda suyun dereye bırakılması halinde anılan derede balıkların yaşama ve üreme alanlarına olası etkilerinin kabul edilebilir düzeyde kalacağı, projenin inşaat aşamasında faaliyetlerin tamamlanmasına kadar inşaatın yapıldığı alan ve yakın çevresinde görülen bir takım sınırlı düzeydeki olumsuzlukların, müdahil firmanın taahhütleri çerçevesinde alınan tedbirlerle bölge insanı, tarımsal alan flora ve fauna üzerinde sürekli bir etkisinin olmayacağı ve yine katı atık ve atık suların bölgenin flora ve faunasına vereceği olumsuz etkilerin ihmal edilebilir düzeyde olacağı, öte yandan söz konusu hidroelektrik santrallerinin kurulu gücünün 50 MW altında olması nedeniyle, faaliyetin ÇED Yönetmeliğinin EK–1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler" Listesinde yer almadığı, dolayısıyla söz konusu faaliyet için ayrıca bir ÇED Raporu hazırlatılmasına da yasal olarak gerek bulunmadığı hususları dikkate alındığında, davalı idarece müdahil şirket tarafından gerçekleştirecek faaliyet için "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmesinde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda, Erzurum ili, İspir ilçesi sınırları dahilinde bulunan Aksu (Salaçan) Deresi üzerinde yapımı sürmekte olan Yedigöl ve Aksu Regülatörleri ve toplam 41,46 MW kurulu gücünde olan Hidroelektrik Santralleri ile ilgili olarak hazırlanan proje için ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi uyarınca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararında hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın REDDİNE..."
Copyright 2010© Tüm Hakları Saklıdır.